Τετάρτη, 17/07/2019

Χειροτονήθηκε ο νέος Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος - Ποιοι παρέστησαν

MHTROPOLITHS SYMHS NEO 2

Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, τήν Κυριακήν τῆς Ἀπόκρεω, 11ην Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ καθ' ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου, Πρωτοσυγκέλλου μέχρι τοῦδε τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ρόδου κ. Κυρίλλου, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Κληρικοί ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Ρόδου, Κώου καί Νισύρου καί Σύμης, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας στήν Πόλη, Maksym Vdovychenko, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Πίτσης, αὐτάδελφος τοῦ νέου Ἱεράρχου, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, καί προσκυνηταί ἐκ Κώου καί Σύμης. Πρό τῆς Χειροτονίας προσεφώνησε τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον ὁ Παναγιώτατος ἐξάρας τήν ἀφωσιωμένην καί καρποφόρον διακονίαν αὐτοῦ ἀπό διαφόρων θέσεων ἐν τῇ νήσῳ τοῦ Ἱπποκράτους, τῇ ἐριβώλακι Κῷ, ἀναφερθείς δέ καί εἰς τήν ἀκριτικήν Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου ἥν καλεῖται νά ποιμάνῃ ἀπό τῆς σήμερον ὁ νέος Ἀρχιερεύς, εἰς διαδοχήν τοῦ μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένου ἀειμνήστου Μητροπολίτου κυροῦ Χρυσοστόμου (Δημητριάδου) τοῦ Ἰμβρίου.:
«Ὁ λαός τῆς νησιωτικῆς κληρουχίας σου καί τῆς Δωδεκανήσου εὐρύτερον, ἤκουσε μετά χαρᾶς καί μεγάλης ἱκανοποιήσεως τήν ἐπαξίαν ἐκλογήν σου καί ἑτοιμάζεται νά σέ ὑποδεχθῆ μέ ἀγάπην καί τιμήν», τόνισε, μεταξύ ἄλλων, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἐνῶ στή συνέχεια εἶπε ἐμφατικά: «Εἶσαι σάρξ ἐκ τῆς σαρκός τῆς Δωδεκανήσου, γεννηθείς καί ἀνδρωθείς ἐν τῇ νήσῳ Κῶ, ὑπηρετήσας εὐδοκίμως ὡς ἱερεύς καί Πρωτοσύγκελλος, ἐπί εἰκοσαετίαν ὅλην, ἐν τῇ γενετείρᾳ σου. Γνωρίζεις, Θεοφιλέστατε, ἐκ τοῦ σύνεγγυς τόν λαόν τῆς Δωδεκανήσου, τήν νοοτροπίαν, τάς εὐαισθησίας καί τάς ποιμαντικάς ἀνάγκας αὐτοῦ. Καλεῖσαι νά ἀξιοποιήσης εἰς τό ἑξῆς ὡς Ἀρχιερεύς ὅλα ὅσα ἐδιδάχθης καί ἐβίωσες εἰς τό Ἅγιον Ὅρος, ὡς μαθητής τῆς Ἀθωνιάδος καί ὡς μοναχός. Εἰς τό ἁγιώνυμον Ὅρος ἔλαβες τήν μοναχικήν κουράν ἀπό τόν Ὀσιολογιώτατον Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα π. Βασίλειον Γοντικάκην καί ἐχειροτονήθης εἰς διάκονον καί εἰς πρεσβύτερον ἀπό δυό Χαλκίτας ἀδελφούς Ἀρχιερεῖς, τόν ἅγιον Ροδοστόλου καί τόν ἅγιον Σεβαστείας. Εἶσαι φορεύς τῆς Ἀθωνικῆς πνευματικότητος καί τοῦ ἐνθέου ἀσκητικοῦ φρονήματος τῆς αὐθυπερβάσεως καί τῆς αὐτοπροσφορᾶς, τῆς ταπεινοφροσύνης καί τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἀφιερώσεως εἰς τόν Χριστόν καί τό ἅγιον θέλημά Του, ἀπό τά ὁποῖα θά ἀντλῆς δύναμιν καί ἔμπνευσιν εἰς τήν μαρτυρίαν καί τήν φιλάνθρωπον διακονίαν σου μέσα εἰς τήν σύγχρονον ἐκκοσμικευμένην κοινωνίαν. Καλεῖσαι νά φωτίζης τάς καρδίας καί νά κερδίζης τάς ψυχάς τῶν ἀνθρώπων, τῶν ἐν ἡλικίᾳ καί τῶν νέων, τῶν ἁπλῶν καί τῶν ἐν ἐξουσίαις, καλλιεργῶν εἰς αὐτούς τόν «ἄριστον πόθον» τῆς κατ' Ἀλήθειαν ζωῆς. Ἡ πνευματικότης σου, ἡ ὡριμότης, ἡ σεμνότης, ἡ εὐλάβεια, ὁ ἔνθεος ζῆλος καί ἡ κατά Χριστόν παιδεία σου ἀποτελοῦν ἐγγύησιν διά μίαν θεοφιλῆ ποιμαντορίαν, ὡς «τοῦ κοινοῦ τῆς Ἐκκλησίας τήν προστασίαν ἐγκεχειρισμένος», κατά τόν Ἱερόν Χρυσόστομον (PG 62, 670)».

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

MHTROPOLITHS SYMHS NEO

 

BOLAS 16 MONOSTHLO

 

STAVROY ELECTRONICS 2013 mikrh

 

 

 

 

 

-

 

 

KREATAGORA new FINAL