Τετάρτη, 23/01/2019

Εξωδικαστικός συμβιβασμός Ελευθέρων Επαγγελματιών με χρέη έως 50.000 Ευρώ (Γράφει ο Λογιστής Φοροτεχνικός Στέλιος Σταματάκης)

EKSODIKASTIKOS SYMBIBASMOS

Από τις 05/02/2018 έγινε διαθέσιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του απλοποιημένου εξωδικαστικού διακανονισμού επιχειρήσεων για χρέη προς το δημόσιο από 20.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

Προσοχή !!! Δεν είναι ΡΥΘΜΙΣΗ. 

Είναι Διαπραγμάτευση με αποτέλεσμα τον Διακανονισμό των χρεών έως 31/12/2016.

Οι παλαιότερες ρυθμίσεις απαιτούσαν μόνο μια απλή αίτηση.  Ο Εξωδικαστικός συμβιβασμός απαιτεί αρκετά δικαιολογητικά, και συμβουλή από Δικηγόρο.  Δεν είναι απλή διαδικασία.

Ο λόγος είναι ότι κατά την αίτηση, συναινείτε να εγγραφούν υποθήκες σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και συνοφειλετών.  Σε κάθε περίπτωση η οφειλή πρέπει να είναι ασφαλισμένη υπέρ του Δημοσίου.

Επίσης η απώλεια του διακανονισμού δεν είναι απλή υπόθεση.  Παλαιότερα η μόνη επίπτωση ήταν η απώλεια της ρύθμισης, και η επαναφορά των προσαυξήσεων της οφειλής.  Πλέον με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό τα ακίνητα είναι υποθηκευμένα και θα πλειστηριάζονται άμεσα μέσω ηλεκτρονικού συστήματος.  Η τήρηση των όρων λοιπόν αυτής της συμφωνίας είναι υποχρεωτική. 

Ποιες οι προϋποθέσεις ένταξης μιας επιχείρησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό;

Μια επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό εφόσον:
αφενός κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016:

είχε οφειλή (όχι ληξιπρόθεσμη απαραίτητα) προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειοή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερώνή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1 Ιουλίου2016ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα ΚοινωνικήςΑσφάλισης(ΦΚΑ)ή άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των Οργανισμών ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης,ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούςυπολοίπουή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμήςή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του

• και αφετέρου οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές της είναι μεγαλύτερες των 20 χιλιάδων ευρώ.

  • η επιχείρηση σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης είχε: α) θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, εάν πρόκειται για επιχείρηση που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή β) θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, εάν πρόκειται για επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά εξωδικαστικού συμβιβασμού ελευθέρων επαγγελματιών.

1. Κατάλογος όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του.

2. Πλήρης περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

3. Πλήρη στοιχεία για κάθε συνοφειλέτη (επωνυμία, πλήρη διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

4) Δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης και για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων 24 μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.

5. Στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη με ημερομηνία σύστασης μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2012, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη μετά την 1η Ιανουαρίου 2012.

6. Κατάλογος των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

7. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.

8. Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.

9. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.

10. Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται σχετική υποχρέωση υποβολής.

11. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους.

12. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους.

13. Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

14. Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

15. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251) των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.

16. Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του.

17. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.

18. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

19. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

20. Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο.

21. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.

ΣταματάκηςI. Στέλιος

Λογιστής Φοροτεχνικός Α’ ΤΑΞΗΣ

Λ. Ελευθερίας 7Α Κρεμαστή Ρόδος

Τηλ 2241095904 email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">info@stamatakis-online.gr

Site: www.stamatakis-online.gr

VASILARAS FINALE Monostilo2

STAVROY ELECTRONICS 2013 mikrh

BOLAS 16 MONOSTHLO

 

 

KREATAGORA new FINAL